KPSK z usług Urzędu Miasta Brzeg na 2024 rok.

Projekt „Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”

1. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy (pół roku) korzystał/a Pani/Pan z usług Urzędu Miasta Brzeg? Proszę zaznaczyć odpowiednie pole

Tak
Nie
Wyczyść pola
Następne pytanie

2. Z jakich usług realizowanych przez Urząd Miasta Brzeg korzystał/a Pan/i? Proszę wskazać wszystkie, z których Pan/Pani korzystał/a.

3. Następnie proszę wskazać stopień satysfakcji z poziomu wykonania danych usług wskazanych w pytaniu 2. na wygenerowanej skali, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom satysfakcji, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom satysfakcji.

Sprawa
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Uprawnienia wyborców
Sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza
Reglamentacja sprzedaży napojów alkoholowych
Prowadzenie targowisk
Opłata skarbowa
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka nieruchomościami
Geodezja i kartografia
Kultura Sport i Rekreacja
Lokale mieszkalne i użytkowe
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Przeciwdzałanie alkoholizmowi i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Ochrona porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób i mienia
Ochrona środowiska
Zarządzanie drogami
Udostępnianie informacji publicznej
Rozpatrywanie skarg i wniosków
Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona przeciwpożarowa
Oświata
Akty stanu cywilnego
Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli
Geologia i górnictwo
Strzelnice
Świadczenia rodzinne
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Zbiórki publiczne
Zgromadzenia
Dalej
 12345
Ewidencja ludności i dowody osobiste
Uprawnienia wyborców
Sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza
Reglamentacja sprzedaży napojów alkoholowych
Prowadzenie targowisk
Opłata skarbowa
Interpretacje przepisów prawa podatkowego
Podatki i opłaty lokalne
Gospodarka nieruchomościami
Geodezja i kartografia
Kultura Sport i Rekreacja
Lokale mieszkalne i użytkowe
Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Przeciwdzałanie alkoholizmowi i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Ochrona porządku publicznego oraz bezpieczeństwa osób i mienia
Ochrona środowiska
Zarządzanie drogami
Udostępnianie informacji publicznej
Rozpatrywanie skarg i wniosków
Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona przeciwpożarowa
Oświata
Akty stanu cywilnego
Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli
Geologia i górnictwo
Strzelnice
Świadczenia rodzinne
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Zbiórki publiczne
Zgromadzenia
Wyczyść pola
Następne pytanie

4. Proszę ocenić, jakie miał/a Pan/i oczekiwanie związane z wykonaniem usługi i w jakim stopniu zostały one zaspokojone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom satysfakcji, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom satysfakcji.

.

 Poziom oczekiwanyPoziom rzeczywisty
 1234512345
czas oczekiwania na usługę
czas realizacji usługi
kompetencje pracownika urzędu
przyjazne traktowanie przez pracownika urzędu
wzbudzanie zaufania przez pracownika urzędu
dostępność informacji w urzędzie
indywidualne traktowanie petenta
Wyczyść pola
Następne pytanie

5. Proszę o scharakteryzowanie jakości działań pracownika, który załatwiał Pana/i sprawę, poprzez określenie, jakie miał/a Pan/i oczekiwania związane z obsługą oraz jaka była ta obsługa w rzeczywistości. Proszę zaznaczyć odpowiednie pola, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom satysfakcji, a 5 oznacza bardzo wysoki poziom satysfakcji.

.

 Poziom oczekiwanyPoziom rzeczywisty
 1234512345
pracowity
uczciwy
zaangażowany
fachowy
przyjazny
Wyczyść pola
Następne pytanie

6. Proszę podać Pana/i płeć, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

.

kobieta
mężczyzna
Wyczyść pola
Następne pytanie

7. Proszę podać Pana/i wiek poprzez zaznaczenie odpowiedniego przedziału.

15-18 lat
19-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
46-55 lat
56-65 lat
66 lat i więcej
Wyczyść pola
Następne pytanie

8. Proszę podać, jakie ma Pan/i wykształcenie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

.

niepełne podstawowe
podstawowe
zawodowe
niepełne średnie
średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące
niepełne wyższe ( w tym pomaturalne )
wyższe
Wyczyść pola
Następne pytanie